Tuesday, August 24, 2010

Iblees ko Gharoor Aur Takabbur Ne Kiya Bana diya